Pearaamat

FINANTS

“Eeva” finantsi (pearaamatut) kasutatakse raamatupidamise, maksu- ja finantsaruannete saamiseks.

Graafilised väljundid lubavad analüüsida teie ettevõtte tegevust eriti näitlikult.

Ostjate ja tarnijate kontodel saab vaadata võlgnevusi kas ettevõtete või arvete tasemel.

Valuutaarvestus

Pearaamatu kontod võivad olla ka erinevates rahaühikutes. “Eeva” võib moodustada kursimuutustest tulenevaid lausendeid.

Dimensioonid (klassifikaatorid)

Pearaamatut võib koostada klassifikaatorite lõikes. Klassifikaator kuulub mingi konto juurde ja teda võib vaadelda kui kontonumbri jätku. Igal klassifikaatoril on oma algsaldo, oma käibed, talle leitakse oma lõppsaldo. Need annavad hea võimaluse analüüsida müüki, lepingute täitmist vms. Näiteks võib objektiks olla kauplus ja subjektiks isik, kes müüs. Kui müüja müüb erinevates kauplustes, saate kokkuvõtteid nii kaupluste kui ka müüjate lõikes.

“Eevas” on olemas üheksa sõltumatut klassifikaatorit. Tulemusi saab kuni üheksas erinevas dimensioonis.

Eelarve

Kontodele saab kehtestada eelarve ja jälgida eelarve täitmist. Eelarve saab moodustada kaalude järgi. Ette saab anda soovitud tulemuse ning programm koostab eelarve mingi perioodi tulemuste põhjal.

Konsolideerimine

Programm sisaldab võimaluse erinevate ettevõtete bilansside ja kasumiaruande konsolideerimiseks. Ette saab anda osalusprotsendi. Kontserni sisekäive elimineeritakse automaatselt.

Konsolideerimiseks peab olema eraldi ettevõtte. Konsolideeritavate ettevõtete kanded tuuakse sinna kokku.

Finantsnäitajate analüüs

Finantsnäitajate aruanne toob võrdlevalt välja ettevõtte olulisemad näitajad. Seda saab kasutada tegevuse analüüsiks.

 Palju valmis aruandeid

  • Aastaaruanne  elektrooniliseks esitamiseks otse äriregistrile
  • Kassa-, panga-, avansiraamat
  • Päevaraamat
  • Pearaamat
  • Käibeandmikud kuupäevade, klientide, arvete, objektide lõikes
  • Käibedeklaratsioon, ühendusesisese käibe aruanne
  • Kasumiaruanne skeem 1 ja 2 järgi
  • Rahavood otse ja kaudmeetodil
  • Bilanss
  • Omakapitali muutuste aruanne