Personal

Eeva personaliarvestuse eesmärk on vabastada personalitöötaja rutiinsest tööst, korrastada asutuse personaliandmed ning võimaldada enam tegeleda töötajate valiku ja arendamisega. Eeva täidab personalitööd puudutavatest seadustest tulenevad nõudmised.

Kasutajal on võimalus töötada korraga mitme ekraani vormiga. Hulk rippmenüüsid, abimenüüsid ja käsunuppe muudavad töö tarkvaraga sujuvaks.

Kasutajaliides ja tema funktsioonid lähtuvad personalitöötaja vajadustest ja on tehtud võimalikult mugavaks, säilitades seejuures korrektsuse. 

Eeva kasutab ka ISCO ametite klassifikaatorit, mis kergendab erinevate statistikaaruannete koostamist.

Andmete sisestamine

Andmete sisestamine on tehtud võimalikult lihtsaks. Näiteks töötaja isikukoodi sisestamise järel täidab tarkvara automaatselt inimese soo ja sünniaja väljad.

Tarkvaras on võimalik korraga mitmele inimesele puhkuse vormistamine, kasutades käskkirja all olevaid masstoiminguid.

Dokumentide koostamine

Kergendab kasutajatel lepingute ja käskkirjade koostamist. Lepingu mallile kanda kannab Eeva automaatselt üle erinevaid andmeid (näiteks töötaja nimi, põhipalk, amet, koormus jne.). Igale töötajale salvestatakse tema dokumendid Personalidokumendi tabelisse. Selline lahendus hoiab oluliselt kokku personalitöötaja aega ja teisest küljest võimaldab säilitada kogu dokumentatsiooni elektroonselt.

Lisaks aruannetele saab tarkvara koostada erinevaid tüüpi dokumente (isikukaart jm.)

Meditsiinimoodul

Saab registreerida töötaja haigused, kaebused ja töötajale tehtud protseduurid. Samuti on võimalik kirjeldada ohutegurid, mis kaasnevad ametiga. Sisestatud andmete põhjal on kergem leida haiguste tekkepõhjuseid ning teha vajalikke otsuseid. Samuti on näha, kes on käinud tervisekontrollis ja kes mitte ning selle alusel kasvõi kulusid planeerida.

Õigustesüsteem

Eeva personalitarkvara saab kasutada meeskonna töövahendina. Näiteks on personalijuhil olla võimalik delegeerida osa tarkvaraga tööst sekretärile jne, samas piirates tal juurdepääsu tundlikele (palga, pere, jne) andmetele. Samuti võib personalijuht anda näiteks firma võtmeisikutele Eevas olevate andmete vaatamise õigused, kuid muuta nad andmeid ei saa.

Seos raamatupidamisega

Eevasse sisestatud töötajate isiku-, palga-, struktuuriüksuse ja ameti andmed kajastuvad automaatselt palgaarvestuse tarkvaras, hoides nii aega kokku püsiandmete sisestamisel. Ka personaliprogrammi sisestatud puhkused ja haiguslehed (kaasa arvatud puhkuste reservi arvestus) kanduvad üle palgaarvestusse. Töö maht väheneb. Palgasüsteemi ülesehitamisel on rangelt Eesti Vabariigis kehtivat seadusandlust. Kõik isikute töösuhte ja palgaandmete muudatused säilitatakse.

Mõned märksõnad

 •  asutuse struktuur koos ametite, töötajate ning vakantsiga
 • ametite klassifikaator
 • võimaldab koostada töötajate isikukaarte
 • täielik ülevaade töötaja planeeritud ja tegelike puhkuste kohta
 • side kasutaja poolt kujundatud töölepingutega jm. dokumentidega
 • töötajate koolituse arvestus
 • vabade päringute koostamine ja nende eksport tabelarvutusse
 • säilitab arhiivis kõik isikuandmed peale töötaja lahkumist firmast ning võimaldab sama töötaja lihtsalt ennistada tagasi tööle
 • täielik õiguste süsteem
 • liides palgaarvestustarkvaraga

Personaliarvestuse võimalused:

 • Töölepingud, töölepingu lisad, koolituslepingud, ametijuhendid jm. dokumendid
 • Lepingu automaatne koostamine makettide järgi, erimuutused
 • Personalidokumentide trükk makettide järgi
 • Dokumentide arhiveerimine PDF formaadis
 • Puhkuspäevade arvestus
 • Töötajate isikukaardid
 • Palga, puhkuse, ühekordsed ja muud käskkirjad.
 • Isikuandmete ja perekonnaliikmete nimekirjad.
 • Saadaolevate puhkuste nimekiri.
 • Haiguspäevade aruanded.